Gebruiksvoorwaarden

Wanneer u onze website bezoekt accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site. Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Vandersluis, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright © Vandersluis. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website zijn eigendom van Vandersluis en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan door deze website te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere website ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Vandersluis en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Elke aansprakelijkheid van Vandersluis, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van Vandersluis en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website of een andere aan de website gekoppelde website, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden en de website

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen of de toegang tot deze website te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de website gekoppelde sites (gelinkte sites)

Op verschillende plaatsen op de gehele website kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Vandersluis verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch Vandersluis, noch de aan Vandersluis gelieerde bedrijven, noch haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door Vandersluis of de aan Vandersluis gelieerde bedrijven.

Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere website hebt gekregen, kunt u naar deze website terugkeren door op de 'backwards'-pijl te klikken, of door het websiteadres www.vandersluis.nl in te toetsen.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via deze website verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Leest u deze verklaring zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt. U vindt de privacyverklaring hier.

Neem contact met ons op

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neemt u dan contact op met:

Vandersluis B.V. 
Beesdseweg 11
4107 LV Culemborg

e-mail: info@vandersluis.nl