Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, derden en inleners. Dat is iets waar Van der Sluis Technische Bedrijven grote waarde aan hecht. De Van der Sluis Technische Bedrijven voldoen dan ook aan alle wettelijke gestelde eisen en streven naar optimale werkomstandigheden. De algemene voorschriften voor veiligheid worden nauwgezet gevolgd en de in de organisatie voorkomende risico’s worden regelmatig geïnventariseerd en geëvalueerd.
Van der Sluis Technische bedrijven heeft ervoor gekozen om de bedrijven te certificeren volgens de VCA. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Deze richtlijn is opgesteld om bedrijven met een verhoogd ongevallenrisico te ondersteunen om de kans op ongevallen te verkleinen. 

Ook het milieu heeft voortdurend de aandacht van Van der Sluis Technische Bedrijven. Sterker nog: dit wordt beschouwd als een onderdeel van het normale bedrijfsbeleid. Bij alle werkzaamheden zal er dus altijd naar worden gestreefd om milieuschade te voorkomen. De uitgangspunten van het milieuzorgsysteem en veiligheidssysteem zijn vastgelegd in het VDS handboek.

Meer Kwaliteit